ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ نر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (371.62 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارشناس ارشد
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺷﻬﺮﮐﺮد
چکیده
-
کلیدواژه ها