تاثیر ﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (357.49 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣیه
چکیده
-
کلیدواژه ها