تاﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ی آب و ﻏﺬا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﭘﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮن در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (364.29 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اصفهان
چکیده
-
کلیدواژه ها