اﺛﺮﺗﻔﺎﻟﻪ ﺳﯿﺐ ﻋﻤﻞآوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (370.38 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها