تاﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر آوﯾﺸﻦ در ﺟﯿﺮهﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روده ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (484.59 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری
2داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳاری
چکیده
-
کلیدواژه ها