ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر آوﯾﺸﻦ در ﺟﯿﺮهﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻشه جوجه های گوشتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (504.26 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1اﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری
2داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری
چکیده
-
کلیدواژه ها