اﺛﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (277.08 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن،
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
3داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم دامی
چکیده
-
کلیدواژه ها