ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ،پروﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮔﺎﻟﯿﭙﺮو، ﭘﺮی ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﮐﺘﯿﻮﻣﻮس و ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد جوجه های گوشتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (357.46 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
2دانشگاه تهران
3داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم دامی
چکیده
-
کلیدواژه ها