اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (403.7 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻞ ﺟﻮﺟﻪ
2داﻧﺸﯿﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه اراک
4داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
چکیده
-
کلیدواژه ها