ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (361.49 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻞ ﺟﻮﺟﻪ
2داﻧﺸﯿﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎ
3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه اراک
چکیده
-
کلیدواژه ها