اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره روﻏﻨﯽ ﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (284.52 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
2اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دام داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوسی
3اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دام داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ
چکیده
-
کلیدواژه ها