ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﮔﯿﺎه اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻟﮕﻬﻮرن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (368.32 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها