ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ژژوﻧﻮم در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (365.8 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها