ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻮﺟﺎری ﮔﻨﺪم در ﺧﺮوسﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻟﮕﻬﻮرن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (332.5 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی
2داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮلوژی دام داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ اﻫﻮاز
3داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
4داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐذیه دام داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن
5داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ارومیه
چکیده
-
کلیدواژه ها