ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻓﯿﺘﻮﻣﯿﮑﺲ، ﻫﻤﯽﺳﻞ و ﭘﺮِﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (360.47 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ-اﻫﻮاز
2داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪ دام داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها