تاﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺴﯽ ﺗﺮﯾﻮل ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد کلسیم و فسفر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (376.52 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
گروه علوم دامی داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها