ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻟﮕﻬﻮرن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (370.78 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها