ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮم ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪی اﺳﯿﺪ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻠﺌﻮم در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ذرت ﯾﺎ ﮔﻨﺪم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (367.15 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد
2ﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها