ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺴﯽ ﺗﺮﯾﻮل ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﺴﻦ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (380.85 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها