ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﺟﻨﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻟﮕﻬﻮرن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (380.03 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها