اﺛﺮ ﺳﻦ ﺑﺮ ﮔﻮارش ﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺶ ﺳﮑﻮﻣﯽ ﭘﺮوﺗﯿﻦ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮐﻠﺰا و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻻﺷﻪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻫﺎی ﻧﮋاد اﻧﮕﻠﯿسی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (464.86 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
چکیده
-
کلیدواژه ها