اﺛﺮ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ اﯾﻠﺌﻮﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺘﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (358.73 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿعی خوزستان
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃبیعی ﺧﻮزﺳﺘﺎن
3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿعی خوزستان
4کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نزاد دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
چکیده
-
کلیدواژه ها