ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮏ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺳﯿﻠﻮ ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ آن در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺎوﻫﺎی شیری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (283.81 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﯿﺎر
2داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
چکیده
کلیدواژه ها