اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﺢ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار: دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی شیرﺧﻮار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (278.76 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
2ﮔروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
3گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اراک
چکیده
کلیدواژه ها