ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ دانه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (168.82 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و منابع طبیعی گرگان
2داﻧﺸیار گروه علوم دامی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده
کلیدواژه ها