تاﺛﯿﺮﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ذرت اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﺘﯿﮑﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮔﻮارشﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ی شیرﺧﻮار ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (285.26 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
2اﺳتاد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
3استاد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
4داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮورش ﮔﺎو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی واﺣﺪ ﺷﻬﯿﺪ اﻗﺒﺎﻟﯽ اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها