اثراﻓﺰودن روﻏﻦ اﺳﺎﻧﺴﯽ و آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺘﺎ-ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺎز ﺑﺮ ﮔﻮارش ﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﺶﺳﮑﻮﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮهﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﻮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮهی ذرت-ﺳﻮﯾﺎ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (383.42 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ وﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
چکیده
-
کلیدواژه ها