اﺛﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻟﯿﺰﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺟﯿﺮه ﻣﺮﻏﻬﺎی ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺗﺠﺎری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (337.9 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
3اﺳﺘﺎدﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﭘﺮدیس کشاورزی دانشگاه تهران
4داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
چکیده
-
کلیدواژه ها