ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر رﯾﺸﻪی ﮐﺎﺳﻨﯽ بر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮهﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﮔﻨﺪم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (286.14 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ،
چکیده
-
کلیدواژه ها