کمبود ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎزی ﺧﻮراک ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺤﺮک رﺷﺪ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (497.67 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی اﺳﺒﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ارومیه
چکیده
-
کلیدواژه ها