اﺛﺮات ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (384.45 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
2ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﯽ - ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
چکیده
-
کلیدواژه ها