ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﮐﻬﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﯿﺮه ی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮغ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (286.18 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐشور
چکیده
-
کلیدواژه ها