تاثیر اﺳﺘﻔﺎده از الﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ در ﺟﯿﺮهﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (377.06 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﯿﺎر و اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳاری
چکیده
-
کلیدواژه ها