تاﺛﯿﺮﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ آرژﻧﯿﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮم ﺧﻮن و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ جوجه های گوشتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (366.83 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن، داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت کو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
3داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان
چکیده
-
کلیدواژه ها