بررﺳﯽ اﺛﺮات اﻧﺪازه ذرات ﻋﻠﻮﻓﻪ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ، اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺷﮑﻤﺒﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﺮ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎی اﺳﯿﺪوژﻧﯿﮏ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮده ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ در اواﺳﻂ ﺷﯿﺮدهی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (369.13 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
2عضو ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اصفهان
3ﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اصفهان
4ﻣﺮﺑﯽﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺻﻔﻬﺎن
5داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
کلیدواژه ها