تعیین ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ روده ای و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ ای ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ روش ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (280.62 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس- داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ،
2عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠمی داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن- داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ
3عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﮐشور
4ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه ﭘﺮورش و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﺳﺒﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ
5داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭼﺎﻟوس
چکیده
کلیدواژه ها