اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﻪ ذرت ورﻗﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر و اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه در ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮﺗﺠﺰﯾﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺷﮑﻤبه ﮔﺎو ﺑﻪ روش ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (275.93 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﭼﺎﻟﻮس- داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ
2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮوه ﭘﺮورش و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﺳﺒﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات دامی
3داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ چالوس
چکیده
کلیدواژه ها