اﺛﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻻﮐﺘﯿﺴﯿﻞ ﻣﺎﯾﺰ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺳﯿﻼژ ذرت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (234.87 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر و اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
3دانش آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
کلیدواژه ها