تعیین روﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪﭘﺬﯾﺮی ﺷﮑﻤﺒﻪای ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﭘﻮدر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻃﯿﻮر ﺑﺎ روش ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (351.78 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ،
2کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ
3ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮیز
چکیده
-
کلیدواژه ها