تاﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﺮﯾﺘﯿﮑﺎﻟﻪ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی روده وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ اﯾﻠﺌﻮﻣﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (364.14 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اصفهان
2داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان
3داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها