اثر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻋﻠﻮﻓﻪ و اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﻫﻤﻮﻻﮐﺘﯿﮏ و ﻫﺘﺮوﻻﮐﺘﯿﮏ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺨﻤﯿﺮی و ﮐﭙﮏ زدگی سیلاژ ذرت
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (292.8 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر و اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
3دانش آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
کلیدواژه ها