اﺛﺮ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس در ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ B1 ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻠﺌﻮم ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ زاپنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (446.39 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
چکیده
-
کلیدواژه ها