تاﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (358.16 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﻮلوژی دام داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ
2گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها