تاثیر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ- وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻨﻔﯽ اﻧﺮژی، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻏﻮز ﮔﺎوﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ در ﻓﺼﻞ تابستان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (406.29 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﯾﺮان
چکیده
کلیدواژه ها