اﺛﺮ ﺳﯿﻠﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻠﯽ ﺗﻔﺎﻟﻪ داﻧﻪ اﻧﺎر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (284.86 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
3ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
چکیده
کلیدواژه ها