ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻮﻣﺒﻮﭼﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (359.26 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨد
3ﮐ ﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها