ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮگ ﻣﻮ ( Vitis Leaves ) ﺑﺪون ﻓﺮآوری و ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﺎ اوره و ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (284.39 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1استاد ﻣﺪﻋﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺷﺎﻫﯿﻦ دژ
2داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺮاﻏﻪ
3داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺒﺮیز
چکیده
کلیدواژه ها