اﺛﺮات اﻓﺰودن ﺳﻄﻮح اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﮐﻠﺮﻻ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ،ﮐﺮج
چکیده
-
کلیدواژه ها