تاﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از الﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ در ﺟﯿﺮهﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪن و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (402.48 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﯿﺎر و اﺳﺘﺎدﯾﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری
چکیده
-
کلیدواژه ها