ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺨﻢ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﻮنجه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (263.44 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر
3داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه رازی
چکیده
کلیدواژه ها